Polityka Prywatności / RODO

Szanowni Państwo,

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”). Zgodnie z obowiązującymi przepisami, spoczywa na nas obowiązek udzielenia Państwu szczegółowych informacji wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby związane z działalnością Spółki oraz korzystaniem przez Państwa z jej usług, w tym m.in. w związku z:

(i)     podejmowaniem z Państwem kontaktów, w tym również na etapie poprzedzającym zawarcie umowy (złożenie aplikacji rekrutacyjnej itd.);

(ii)   zawieraniem i wykonywaniem umowy o współpracy w zakresie finansowania kursów zawodowych przez Spółkę, poprzedzonych weryfikacją informacji gospodarczych o Państwa zobowiązaniach,

(iii) przekazywaniem Państwa danych do szkół prowadzących kursy doskonalenia zawodowego,

(iv) prowadzeniem rekrutacji, zawarciem i realizacją umowy pośrednictwa pracy, przekazania Państwa danych osobowych podmiotom zatrudniającym (pracodawcom),

(v) kontaktem z przedstawicielami, pracownikami i współpracownikami kontrahentów celem realizacji umów zawartych z kontrahentami.

Na tej podstawie Spółka może uzyskać dostęp oraz przetwarzać Państwa dane osobowe, przez które należy rozumieć wszelkie informacje, które umożliwiają identyfikację osoby w sposób pośredni lub bezpośredni. Niniejsza informacja kierowana jest do wszystkich osób nawiązujących kontakt ze Spółką (bezpośrednio lub pośrednio), których dane są przez Spółkę przetwarzane, w tym przede wszystkim dane klientów, kontrahentów, również potencjalnych, oraz ich przedstawicieli, pracowników oraz współpracowników. W odniesieniu do celów rekrutacji, Spółka przetwarza następujące dane: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez taką osobę, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Spółka może przetwarzać dane inne niż wymienione w poprzednim zdaniu na podstawie Państwa zgody.

Jednocześnie Spółka oświadcza, iż dołoży wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę Państwa danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W związku z powyższym informujemy, że:

1)       Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka EduExpress Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, KRS 0000818587 (dalej: „Spółka”). 

2)       W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się z nami skontaktować pod adresem e-mail: biuro@eduexpress.pl.

3)       Państwa dane osobowe będą wykorzystywane w celu i na podstawie:

(i)     podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem umowy oraz nawiązaniem współpracy, w tym kontaktowania się z Państwem oraz przedstawienia oferty, a następnie zawarcia i wykonania danej umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

(ii)   wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Spółce (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c RODO) m.in. w zakresie przepisów o rachunkowości oraz przepisów prawa podatkowego, w tym między innymi:

  1. obowiązku wystawienia faktury lub innego dokumentu, 
  2. archiwizowania dokumentacji, tj. umowy i dokumentów rozliczeniowych;

(iii) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami w oparciu o prawnie uzasadniony interes Spółki (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

(iv)  prawnie uzasadnionego interesu Spółki, polegającego na przetwarzaniu Państwa danych w celu marketingu bezpośredniego, realizacji bieżącej działalności Spółki, w tym procesów biznesowych i administracyjnych, weryfikacji Państwa tożsamości, przeprowadzania analizy rynku, statystyk oraz badań satysfakcji, co pozwala Spółce na usprawnienie oraz optymalizację prowadzonej przez nią działalności (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

(v)    w innych celach na podstawie Państwa dobrowolnej zgody (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w szczególności w celu: 

  1. umieszczenia Państwa danych w bazie prowadzonej przez Spółkę w celach dokonywania czynności z zakresu pośrednictwa pracy na przyszłość, w tym przekazywania danych do potencjalnych pracodawców,
  2. wystąpienia przez Spółkę do biura informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych o Państwa zobowiązaniach na podstawie przepisów ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych celem weryfikacji Państwa zdolności płatniczych przed zawarciem umowy ze Spółką.

4)        Państwa dane osobowe możemy przekazywać innym podmiotom zewnętrznym (odbiorcy danych), w szczególności podmiotom współpracującym ze Spółką przy wykonywaniu umów, realizacji usług oraz wspierających jej działalność (m.in. podmiotom świadczącym usługi księgowe, doradcze, IT, podwykonawcom), szkołom prowadzącym kursy doskonalenia zawodowego, jak również organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa celem wykonania ciążących na Spółce obowiązków. W zakresie podejmowania przez Spółkę czynności z zakresu pośrednictwa pracy, Spółka może przekazywać dane do swoich zleceniodawców, czyli potencjalnych pracodawców.

5)       Państwa dane osobowe będą przechowywane i przetwarzanie wyłącznie przez okres, w którym Spółka będzie mieć ku temu podstawę prawną, m.in.:

(i)     w odniesieniu do celów przetwarzania określonych w pkt. 3) (i) – przez okres przedawnienia roszczeń; 

(ii)   w odniesieniu do celów przetwarzania określonych w pkt. 3) (ii) – tak długo, dopóki przestanie ciążyć na Spółce obowiązek prawny oraz przez okres przedawnienia roszczeń, przy czym w przypadku archiwizowania dokumentacji rozliczeniowej do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania dokumentów księgowych wynikających z przepisów; 

(iii) w odniesieniu do celu przetwarzania wskazanego w pkt. 3) (iii) – (iv) powyżej – przez okresy realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów;

(iv)  w odniesieniu do celu przetwarzania wskazanego w pkt. 3) (v) powyżej – do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie, przy czym w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnej zgody również przez czas trwania przyszłych rekrutacji (nie dłużej niż przez 24 miesiące), w każdym razie nie dłużej niż do dnia wycofania zgody.

6)       Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli podstawą przetwarzania jest udzielona zgoda). 

Posiadają Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy. 

7)       Odnośnie do kwestii niezbędności przetwarzania danych, Spółka wskazuje, że:

(i)       w przypadku zawierania umowy lub nawiązywania współpracy bezpośrednio pomiędzy Państwem a Spółką, podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, obsługi współpracy oraz korzystania z usług Spółki, w związku z czym ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji przez Spółkę umowy i obowiązków z nią związanych, w tym w szczególności podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w czynnościach z zakresu pośrednictwa pracy (w postępowaniu rekrutacyjnym);

(ii)     w przypadku gdy nie zawierają Państwo umowy oraz nie korzystają Państwo bezpośrednio z usług oferowanych przez Spółkę (występując np. jako pracownik kontrahenta Spółki), podanie danych osobowych może być Państwa obowiązkiem służbowym oraz wynikać z prawnie uzasadnionego interesu Spółki;

(iii)   podanie danych osobowych, które Spółka przetwarza na podstawie zgody jest dobrowolne.  

8)      Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na Państwa.