§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344, ) Eduexpress Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Dobrego Pasterza 21A/44, 31-416 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO pod numerem KRS 0000818587 oraz Rejestru Agencji zatrudnienia (KRAZ): 23473, posiadającą NIP 6793193473 oraz REGON 385053038, zwana dalej Eduexpress niniejszym ustanawia Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

2. Reprezentacja spółki na zewnątrz odbywa się na zasadach reprezentacji określonych w umowie Spółki oraz przez odpowiednio umocowanych pracowników.

§2

1. Niniejszy Regulamin określa rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Eduexpress, warunki ich świadczenia oraz zasady zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie tych usług, jak również tryb postępowania reklamacyjnego.

2. Przed dokonaniem zakupu należy uważnie zapoznać się z poniższym Regulaminem. Klient, z chwilą zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Składając zamówienie Klient oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia, a także wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do świadczenia usługi drogą elektroniczną.

3. Regulamin obowiązuje od dnia 1.06.2024r.

§3

Do korzystania z Usługi wymagane są standardowe urządzenia wraz z oprogramowaniem, pozwalające na przeglądanie stron WWW, a także posiadanie skrzynki pocztowej e-mail oraz możliwości i umiejętności komunikowania się za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz/lub bezpłatnego komunikatora Google Meet i/lub Microsoft Teams wraz z mikrofonem i urządzeniem audio.

§4

Definicje terminów używanych w niniejszym Regulaminie:
a) Klient – osoba fizyczna, która korzysta z usług oferowanych przez Eduexpress;

b) Usługodawca – Eduexpress Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
c) Umowa – umowa o świadczenie drogą elektroniczną usług przewidzianych w niniejszym Regulaminie;
d) Specjalista – osoba uprawniona do wykonywania zawodu doradcy zawodowego, reprezentująca spółkę Eduexpress;

e) System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2024 r. poz. 34 z późn. zm.);

f) Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

g) Praca na rzecz klienta – wszelkie działania Specjalisty mające na celu skuteczne podjęcie zatrudnienia przez Klienta zależne od jego aktualnych potrzeb oraz wyszczególnione w dalszej części Regulaminu.

§5

PODSTAWOWE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

W Eduexpress dostępne są usługi konsultacyjne i doradcze świadczone drogą elektroniczną w formie:

– konsultacji e-mail;
– rozmowy telefonicznej;
– chatu online;
– rozmowy wideo za pośrednictwem platformy Google Meet oraz/lub Microsoft Teams.

§6

1. Usługi konsultacyjne i doradcze świadczone są przez Eduexpress odpłatnie, zgodnie z cennikiem obowiązującym w chwili zawarcia umowy. Usługi wykonywane są na podstawie i zgodnie z umową zawartą z Klientem, zaś warunkiem zawarcia umowy jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz opłacenie usługi.

2. Klient, w trakcie zamawiania usługi, zobowiązany jest do podania prawdziwych i aktualnych danych niezbędnych do świadczenia Usługi przez Usługodawcę.

3. Wyklucza się możliwość zakupu Usługi anonimowo, bądź pod pseudonimem.

4. Zamawiając usługę Klient będący konsumentem oświadcza, iż zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2023 r. poz. 2759), żąda rozpoczęcia świadczenia usług objętych zamówieniem przed upływem terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w związku z czym przyjmuje do wiadomości fakt, iż w przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za usługi wykonane do czasu skutecznego odstąpienia od umowy.

§7

1. Zamówienie usługi polega na przesłaniu za pomocą formularza dostępnego pod adresem https://eduexpress.pl/doradztwo-zawodowe/ zgłoszenia wraz z podaniem swoich danych osobowych i kontaktowych, wyborem pakietu Usługi oraz akceptacji niniejszego Regulaminu i zgody RODO.

2. Eduexpress nie ponosi odpowiedzialności za skutki prawne przesłania zgłoszenia, o którym mowa w pkt 1 za pomocą formularza dostępnego pod adresem innym niż wyżej wymieniony.

3. Eduexpress nie ponosi odpowiedzialności za skutki prawne podania nieprawdziwych lub/i błędnych danych w zgłoszeniu, o którym mowa w pkt 1.

1. Forma i zakres usług doradczych:

a) Konsultacja e-mail;

§8

Usługa doradcza w formie wiadomości e-mail polega na udzieleniu przez Specjalistę porady w ramach wysłania wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej do Klienta, na jego adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu, o którym mowa w § 7 pkt 1.

b) Rozmowa telefoniczna;

Usługa doradcza w formie rozmowy telefonicznej polega na udzieleniu przez Specjalistę porady w ramach konsultacji telefonicznej, po wcześniejszym uzgodnieniu terminów odpowiadających obu stronom. Uzgodnienie terminów usługi odbywa się według wyboru Specjalisty, bądź przez uprzedni kontakt telefoniczny z Klientem bądź przez kontakt za

pośrednictwem poczty elektronicznej – na podstawie danych kontaktowych podanych przez

Klienta w zgłoszeniu, o którym mowa § 7 pkt 1 albo w inny sposób uznany przez Specjalistę za właściwy oraz zapewniający osiągnięcie zamierzonego rezultatu.

c) Rozmowa wideo za pośrednictwem platformy Google Meet oraz/lub Microsoft Teams;

Usługa doradcza w formie rozmowy wideo polega na udzieleniu przez Specjalistę porady w ramach konsultacji za pośrednictwem platformy Google Meet oraz/lub Microsoft Teams, po wcześniejszym uzgodnieniu terminów odpowiadających obu stronom. Uzgodnienie terminów usługi odbywa się według wyboru Specjalisty bądź przez uprzedni kontakt telefoniczny z Klientem bądź przez kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej – na podstawie danych kontaktowych podanych przez Klienta w zgłoszeniu, o którym mowa § 7 pkt 1 albo w inny sposób uznany przez Usługodawcę za właściwy oraz zapewniający osiągnięcie zamierzonego rezultatu.

d) Konsultacja chat;

Usługa doradcza w formie konsultacji chat polega na rozmowie ze Specjalistą prowadzonej pisemnie, przy użyciu ustalonego wspólnie z Klientem komunikatora. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia usługi w formie o której mowa, jeżeli nie dojdzie do porozumienia stron w przedmiocie wyboru komunikatora albo jeżeli proponowany przez Klienta komunikator nie będzie umożliwiał świadczenia usługi w sposób prawidłowy lub jeżeli stosowanie komunikatora proponowanego przez Klienta będzie się wiązało z nadmiernymi trudnościami lub kosztami dla danego Specjalisty. Czas trwania konsultacji chat jest wliczany w czas pracy Specjalisty na rzecz Klienta o której mowa w § 4 pkt g oraz nie jest ograniczony z góry określonym limitem. Czas trwania konsultacji uzależniony jest przede wszystkim od indywidualnych potrzeb Klienta, o ile nie stoją temu na przeszkodzie inne zobowiązania danego Specjalisty, w szczególności praca na rzecz innego Klienta. Konsultacja chat nie jest realizowana za pomocą narzędzi sztucznej inteligencji.

e) Praca na rzecz Klienta, o której mowa w § 4 pkt g;

Wszelkie działania Specjalisty mające na celu skuteczne podjęcie zatrudnienia przez Klienta zależne od jego aktualnych potrzeb w szczególności: ustalenie aktualnej sytuacji zawodowej i zaplanowanie dalszych działań Klienta, sporządzenie / redakcja dokumentów aplikacyjnych, tłumaczenie ww. dokumentów na język angielski, sporządzenie nowych bądź redakcja lub modyfikacja dotychczas sporządzonych/zredagowanych na zlecenie Klienta dokumentów aplikacyjnych dedykowanych indywidualnej jednoznacznie określonej ofercie pracy, analiza możliwości, umiejętności oraz predyspozycji Klienta, jego konkurencyjności na rynku pracy, wyszukiwanie odpowiednich ofert pracy zgodnie z oczekiwaniami i predyspozycjami Klienta, stworzenie / modyfikacja profilu Klienta na Linkedin, zdefiniowanie i praca nad pokonaniem konkretnych trudności uniemożliwiających Klientowi skuteczne podjęcie zatrudnienia, przeprowadzanie symulacji i przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, zaplanowanie długoterminowej ścieżki kariery, pomoc w przekwalifikowaniu i/lub wyborze odpowiednich szkoleń / kursów, zapewnienie wsparcia i pomocy nie tylko w procesie poszukiwania pracy, ale również w początkowym okresie zatrudnienia na etapie adaptacji do środowiska pracy.

2. Specjalista ma prawo ustosunkowania się do wiadomości Klienta wystosowanych w czasie nieobejmującym świadczenia usługi w jednej z form, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt a-e na jego rzecz, a przesłanych w szczególności SMS-em, pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem komunikatora/chatu, za pomocą którego zwyczajowo Specjalista komunikuje się z Klientem w celu świadczenia usług w formie przewidzianej niniejszym Regulaminem, dopiero podczas umówionych terminów świadczenia usługi na rzecz Klienta.

3. Treści tworzone przez Specjalistę podczas świadczenia usługi na rzecz danego Klienta w formie przewidzianej niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności treści udostępniane Klientowi w ramach i na potrzeby świadczenia usługi, chronione są prawem autorskim. Oznacza to, że zabronione jest ich kopiowanie, zmienianie czy prezentowanie jako swoich, a prawo do rozporządzania nimi oraz wszelkie inne prawa związane z autorstwem przysługują wyłącznie autorowi. Treści tworzone w ramach i na potrzeby świadczenia usługi dedykowane są wyłącznie indywidualnemu użytkowi Klienta, z wyjątkiem dokumentów aplikacyjnych. Oznacza to, że zabrania się ich upowszechniania, wprowadzania zmian, powielania, publicznego odtwarzania tychże treści. Wykorzystanie treści tworzonych w ramach i na potrzeby świadczenia usługi na rzecz danego Klienta do celów komercyjnych lub innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody Specjalisty oraz Usługodawcy.

§9

1. Celem zrealizowania usługi konsultacji ze Specjalistą Klient powinien:

a) Wysłać zgłoszenie przez formularz dostępny pod adresem https://forms.gle/u52xGT3YuGjkEJK1A zawierające informacje o danych osobowych i kontaktowych oraz wybrać jeden z dwóch dostępnych pakietów Usługi – pakiet 1-no– pakiet 5-cio lub 10-cio godzinnych konsultacji;

b) Zaakceptować niniejszy Regulamin poprzez wybór i zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zgłoszeniowym;

c)  Dokonać płatności zgodnie z obowiązującym cennikiem. Informacja na temat płatności zostanie wysłana drogą mailową na adres poczty elektronicznej Klienta podany w formularzu zgłoszeniowym;

d)  Ustalić wspólnie ze Specjalistą dogodny harmonogram spotkań:
W tym celu Specjalista pierwszy wysyła do Klienta wiadomość z kalendarzem umożliwiającym rejestrację na spotkanie lub przeprowadzenie konsultacji w inny określony w niniejszym Regulaminie sposób;

e)  Skonfigurować ustawienia platformy Google Meet/Microsoft Teams, tak, aby możliwa była obustronna komunikacja

f)  Odbyć umówioną konsultację;

2. Konsultacja odbywa się punktualnie o uprzednio ustalonej godzinie. W przypadku braku obecności Klienta:

a)  Na spotkaniu online: Specjalista obowiązany jest oczekiwać na Klienta nie dłużej niż przez 15 minut, liczonych od chwili ustalonej godziny rozpoczęcia konsultacji. Po upływie tego czasu konsultację uznaje za odbytą, a Klient traci prawo do jej realizacji;

b)  Na wybranym komunikatorze: Specjalista podejmie próbę skontaktowania się z Klientem za pomocą wybranego przez strony komunikatora. Jeśli próba kontaktu nie powiedzie się w ciągu 15 minut, liczonych od chwili ustalonej godziny rozpoczęcia konsultacji, zostanie ona uznana za odbytą, a Klient traci prawo do jej realizacji;

c)  W przypadku braku dostępu do poczty elektronicznej lub możliwości rozmowy telefonicznej: Specjalista wyśle do Klienta wiadomość SMS oraz/lub e-mail informujące o rozpoczęciu konsultacji. Jeżeli odpowiedź Klienta nie nadejdzie w ciągu 15 minut od chwili ustalonej godziny rozpoczęcia konsultacji, konsultację uznaje się za rozpoczętą w chwili uprzednio ustalonej godziny rozpoczęcia konsultacji. Konsultację uznaje się za odbytą wraz z chwilą nadejścia ustalonej godziny zakończenia konsultacji, a wówczas Klient traci prawo do jej realizacji. Jeżeli Klient odpowie na wiadomość SMS oraz/lub e-mail Specjalisty po upływie 15 minut od chwili ustalonej godziny rozpoczęcia konsultacji, ale przed upływem czasu trwania konsultacji, ma prawo do realizacji usługi w czasie pozostałym do chwili nadejścia ustalonej godziny zakończenia konsultacji.

W każdym z powyższych przypadków, gdy Klient pojawi się na spotkaniu lub będzie gotowy do rozpoczęcia konsultacji przed upływem 15 minut od chwili ustalonej godziny rozpoczęcia konsultacji, konsultacja jest kontynuowana do ustalonej uprzednio godziny jej zakończenia. Nie ma możliwości przedłużenia czasu trwania konsultacji.

3. Specjalista i Klient mają prawo do zmiany terminów konsultacji. Klient może odwołać lub zmienić termin konsultacji maksymalnie 48 godzin przed dokładną datą i godziną jej rozpoczęcia, uwzględniając wyłącznie dni robocze. Trzykrotna zmiana terminu przez Klienta, w ramach wykupionego pakietu, skutkować będzie natychmiastowym rozwiązaniem umowy bez możliwości ubiegania się o zwrot środków od Usługodawcy.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki prawne, o których mowa § 9 pkt 2-3 spowodowane brakiem punktualności Klienta wynikającym z problemów technicznych leżących po stronie Klienta, w szczególności dotyczących urządzeń Klienta oraz/lub zainstalowanego na nich oprogramowania, awarii skrzynki poczty elektronicznej Klienta, awarii komunikatora Google Meet i/lub Microsoft Teams oraz brakiem dostępu do Internetu lub słabej jakości połączeniem z Internetem uniemożliwiającym realizację Usługi.

§10

Skorzystanie z usług doradczych Specjalisty jest możliwe dopiero po dokonaniu przez Klienta płatności i uzyskaniu przez Usługodawcę potwierdzenia zapłaty. Klient zobowiązany jest do przekazania Usługodawcy potwierdzenia zapłaty za usługę, w formie wygenerowanego elektronicznie potwierdzenia przelewu bankowego, na adres e-mail Usługodawcy. Od tej chwili umowa zostaje zawarta, a Klient powinien oczekiwać kontaktu w celu umówienia terminów spotkań maksymalnie do 2 dni roboczych, liczonych od chwili skutecznego doręczenia potwierdzenia zapłaty na adres e-mail Usługodawcy. Kontakt z Klientem w celu ustalenia harmonogramu spotkań następuje poprzez wysłanie przez Specjalistę wiadomości e-mail na wskazany przez Klienta w zgłoszeniu, o którym mowa w § 7 pkt 1, adres poczty elektronicznej. Klient, oczekując na wiadomość e-mail pochodzącą od Specjalisty, zobowiązany jest monitorować zawartość wszystkich dostępnych na swojej skrzynce mailowej folderów (np. spam), do których może trafić wiadomość od Specjalisty. W przypadku nieotrzymania wiadomości e-mail, Klient obowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Usługodawcy o tym fakcie. Nieotrzymanie przez Klienta wiadomości e-mail od Specjalisty w ustalonym w umowie terminie nie jest równoznaczne z niedopełnieniem przez Eduexpress obowiązku kontaktowego, jeżeli Specjalista uprawdopodobni, że wysłał wiadomość e-mail w prawidłowy sposób, w ustalonym terminie oraz na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w zgłoszeniu o którym mowa w § 7 pkt 1, a fakt nieotrzymania lub nieprzeczytania przez Klienta wiadomości wiąże się z czynnikami niezależnymi od Specjalisty.

§11

WYMAGANIA TECHNICZNE

Do korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu niezbędne jest posiadanie przez Klienta dostępu do systemu teleinformatycznego w minimalnej konfiguracji, tj. komputera z systemem operacyjnym umożliwiającym dostęp do poczty elektronicznej, podłączonego do Internetu i korzystającego z przeglądarki internetowej lub telefonu umożliwiającego nawiązywanie połączeń głosowych i wysyłanie oraz odbieranie wiadomości SMS. W przypadku chęci skorzystania z usługi opierającej się na spotkaniach online z wykorzystaniem platform Google Meet/Microsoft Teams, Klient powinien posiadać również dostęp do mikrofonu i/lub kamerki internetowej.

§12

WYNAGRODZENIE I SPOSÓB PŁATNOŚCI Koszt usługi doradczej uzależniony jest od czasu trwania usługi i wynosi:

– 199,00 zł brutto w przypadku wyboru 1 godzinnego pakietu konsultacji;

– 599,00 zł brutto w przypadku wyboru 5-cio godzinnego pakietu konsultacji;

– 999,00 zł brutto w przypadku wyboru 10-cio godzinnego pakietu konsultacji.

§13

Wynagrodzenie za usługi doradcze winno być uiszczone za pomocą przelewu bankowego lub tradycyjnego na nr konta Usługodawcy: 38 1140 1081 0000 3493 6700 1001 (mBank).

§14

Klient obowiązany jest do uiszczenia wynagrodzenia niezwłocznie po zamówieniu usługi. Brak dokonania płatności w pełnej wysokości powoduje, że Eduexpress nie ma obowiązku świadczenia usługi. Ten sam skutek wywołuje dokonanie płatności po przekroczeniu maksymalnego czasu oczekiwania na płatność. Czas oczekiwania na płatność za usługę wynosi 3 dni robocze.

§15

Dokonanie płatności następuje w momencie zaksięgowania uznania wpłaty na rachunku bankowym Eduexpress.

§16

Na wyraźne życzenie Klienta Eduexpress wystawia fakturę VAT obejmującą wynagrodzenie uiszczone za usługę. Klient, który chce otrzymać fakturę VAT, obowiązany jest podać dane niezbędne do jej wystawienia podczas dokonywania zamówienia, tj.: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz NIP. Deklaracja o chęci otrzymania faktury VAT/rachunku powinna być złożona najpóźniej w dniu zawarcia umowy. Po zaksięgowaniu płatności faktura VAT zostanie wysłana Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail wskazany przez Klienta w zgłoszeniu o którym mowa § 7 pkt 1.

§17

WYCOFANIE ZGODY NA KONTAKT

Klient w każdej chwili może cofnąć zgodę na kontakt drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości e-mail o rzeczonej treści, na adres kandydat@eduexpress.pl.

§18

Specjalista ma prawo zaprzestania świadczenia usług doradczych na rzecz Klienta, który zachowuje się względem niego bezprawnie, obraźliwie lub wulgarnie. Skorzystanie przez Specjalistę z prawa zaprzestania świadczenia usług doradczych na rzecz danego Klienta, jest równoznaczne z natychmiastowym rozwiązaniem umowy, z wyłącznej winy Klienta. Uiszczone przez Klienta wynagrodzenie za usługi doradcze nie podlega wówczas zwrotowi ani w całości ani w części.

§19

ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ODWOŁYWANIE TERMINÓW REALIZACJI USŁUGI

1.Umowa uważana jest za zawartą z chwilą potwierdzenia przez Klienta niniejszego Regulaminu oraz zaksięgowania na rachunku bankowym Eduexpress płatności za usługę w pełnej wysokości. Klient ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy dotyczącej świadczenia płatnych usług bez podania przyczyny w terminie 14 dni od jej zawarcia, wysyłając wiadomości e-mail, z której treści wyraźnie i jednoznacznie wynika odstąpienie od zawartej umowy, na adres dostępny na stronie kontaktowej lub bezpośrednio do Specjalisty.

2. W przypadku odstąpienia od umowy Eduexpress zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego tytułem płatności środki, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia, w którym Eduexpress zostanie poinformowana o skutecznym wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Jeżeli oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostanie złożone przez Klienta po rozpoczęciu świadczenia usług przez Eduexpress, wówczas obowiązkiem zwrotu będzie objęta tylko ta część wynagrodzenia (płatności), która odpowiadać będzie części niewykonanej dotąd usługi, zgodnie z poniższymi zasadami:

a) W przypadku pakietu 5-cio godzinnego:

  1. zwrot w wysokości 140,00 zł – za każdą nieodbytą godzinę spośród pierwszych trzech godzin pakietu;
  2. zwrot w wysokości 89,50 zł – za każdą nieodbytą godzinę spośród ostatnich dwóch godzin pakietu.

b) Wprzypadkupakietu10-ciogodzinnego:

1. zwrot w wysokości 110,00 zł – za każdą nieodbytą godzinę spośród pierwszych sześciu godzin pakietu;

2. zwrot w wysokości 84,75 zł – za każdą nieodbytą godzinę spośród ostatnich czterech godzin pakietu.

3. Eduexpress zwraca kwotę otrzymaną przez Klienta tytułem wynagrodzenia za usługę tą samą drogą, którą otrzymała środki.

4. Jeżeli Specjalista wykonał całość usługi za wyraźną zgodą Klienta, wówczas Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

5. W razie skutecznego wykonania prawa odstąpienia od umowy przez Klienta, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony od wszelkich zobowiązań wynikających z przedmiotowej umowy. To, co strony wzajemnie świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

6. Specjalista w dowolnym czasie może odwołać termin realizacji usługi, który Klient zarezerwował. W takiej sytuacji Specjalista obowiązany jest ustalić z Klientem inny termin.

7. Klient powinien poinformować Specjalistę pisemnie, w formie wiadomości e-mail / chatu / wiadomości SMS, o chęci odwołania konsultacji minimum na 48 godzin przed dokładną datą i godziną planowanej konsultacji, które to godziny liczone są wyłącznie w dni robocze. Za skuteczne odwołanie konsultacji strony uznają potwierdzenie przez Specjalistę otrzymania od Klienta wiadomości o rzeczonej treści, w czasie w którym skuteczne odwołanie konsultacji było możliwe. Jeżeli Klient nie dopełni warunków skutecznego odwołania konsultacji o których mowa wyżej, konsultację uznaje się za odbytą, a Klient traci prawo do jej realizacji.

8. Trzykrotna zmiana terminu dokonana przez Klienta, w ramach wykupionego pakietu, skutkować będzie rozwiązaniem umowy połączonym z brakiem konieczności zwrotu środków otrzymanych przez Eduexpress tytułem wynagrodzenia za usługę.

§20

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Klient, zamawiając usługę wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę przekazanych mu danych osobowych na warunkach określonych w Polityce Prywatności Eduexpress dostępnej pod adresem https://eduexpress.pl/polityka-prywatnosci/ .

Administratorem danych osobowych Klienta jest Eduexpress. Klient oświadcza, że na mocy odrębnych dokumentów została mu przekazana informacja na temat przetwarzania jego danych osobowych, oraz że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

§21

Klient przez cały czas trwania usługi ma dostęp do swoich danych osobowych, ma możliwość ich kontroli oraz zmiany. Może także w każdej chwili zażądać ich usunięcia z bazy danych prowadzonej przez Eduexpress, zgłaszając takie żądanie w wiadomości e-mail na adres kontaktowy: kandydat@eduexpress.pl.

§22

Usługodawca może odmówić usunięcia danych osobowych Klienta tylko w przypadku, gdy przepis prawa zabrania mu usunięcia danych.

§23

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług lub brak możliwości dostępu do usług wynikające z awarii lub wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych, na które nie miał wpływu.

2. Usługodawca ma prawo do zawieszenia funkcjonowania swojego serwisu w przypadku bieżącej obsługi i konserwacji serwisu, oprogramowania i urządzeń technicznych z nim związanych.

3. Ze względu na niezależne od Usługodawcy właściwości sieci telefonicznych, sieci Internet oraz sprzętu teleinformatycznego Klienta, Klient jest świadomy ryzyk z tym związanych, w szczególności braku gwarancji nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Serwisu.

4. Usługodawca zapewnia, że dołożył wszelkich starań, aby usługi były świadczone poprzez stabilne i sprawdzone łącze internetowe oraz sieć telefoniczną, które regularnie poddawane są monitoringowi w celu zapewnienia optymalnej jakości usług. Usługodawca nie odpowiada za ewentualne problemy techniczne z siecią telefoniczną lub łączem internetowym, powstałe niezależnie od Usługodawcy.

§24

1. Odpowiedzialność Eduexpress ograniczona jest do poniesionej przez Klienta szkody finansowej, z wyłączeniem utraconych korzyści, przy czym górna granica odpowiedzialności Eduexpress ograniczona jest do wysokości wynagrodzenia zapłaconego jej przez Klienta.

2. Eduexpress nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane przez Specjalistów w ramach świadczonych przez nich usług.

3. Eduexpress nie ponosi odpowiedzialności za efekty świadczonych usług, w szczególności za niepodjęcie zatrudnienia przez Klienta. Umowa zawierana z Klientem jest umową należytej staranności, a nie rezultatu.

§25

Klient i Eduexpress nie ponoszą wobec siebie odpowiedzialności za niewykonanie postanowień niniejszego Regulaminu, gdy będzie to spowodowane przyczynami, których zaistnienia nie można było uniknąć nawet przy zachowaniu należytej staranności.

§26

Zakazane jest dostarczanie przez Klienta danych o bezprawnym charakterze lub mogących uszkodzić systemy teleinformatyczne. W przypadku dostarczenia takich danych Usługodawca może uniemożliwić do nich dostęp, o czym powiadomi Klienta. Ponadto Eduexpress będą przysługiwały roszczenia odszkodowawcze w pełnej wysokości. EduExpress nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą na skutek uniemożliwienia dostępu do danych o bezprawnym charakterze.

§27

Eduexpress ma prawo wstrzymania przyjmowania zamówień na usługi. §28

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE, ZWROTY, REZYGNACJE I ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

Reklamacje można zgłosić za pomocą wiadomości e-mail na adres kontaktowy Eduexpress w ciągu 14 dni od dnia wykonania usługi lub 30 dni w którym miała być ona wykonana. Reklamacja wniesiona po upływie ww. terminu nie będzie rozpatrzona.

§29

1. Reklamacja powinna zawierać:
a) Dane Klienta, w szczególności: jego imię i nazwisko, adres zamieszkania lub siedziby,

lub adres poczty elektronicznej;
b) Przedstawienieproblemustanowiącegoprzyczynęreklamacji.

2. Reklamacja powinna być wysłana pocztą tradycyjną na adres Usługodawcy, wyłącznie w formie listu poleconego. Reklamacja wysłana w inny sposób nie będzie rozpatrzona.

3. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana do Klienta za pomocą poczty tradycyjnej w formie listu poleconego lub wiadomości e-mail wysłanej na adres podany w formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa w § 7 pkt 1 lub treści reklamacji. Termin na rozpatrzenie reklamacji wynosi 14 kolejno następujących po sobie dni kalendarzowych, liczonych od daty skutecznego doręczenia reklamacji na adres Usługodawcy.

4. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Klient ma możliwość dochodzenia swych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

5. Reklamacja może zostać rozpatrzona pozytywnie lub nie, w zależności od indywidualnych okoliczności danej sprawy oraz zasad obowiązujących w niniejszym Regulaminie.

§30

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W przypadku zaistnienia jakiegokolwiek sporu dotyczącego umowy zawartej między Klientem a Usługodawcą, strony podejmą działania zmierzające do jego polubownego rozwiązania.

§31

W przypadku nierozwiązania sporu dotyczącego umowy zawartej na podstawie niniejszego Regulaminu na drodze polubownej, sądem właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Usługodawcy.

§32

Prawem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z umowy zawartej na podstawie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

§33

Eduexpress zastrzega sobie prawo do umieszczania w serwisie www.eduexpress.pl treści reklamowych w formach stosowanych w Internecie. Eduexpress nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam umieszczanych w serwisie oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.

§34

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie do świadczenia usług, a w szczególności do składania oświadczeń woli, stosuje się przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne przepisy prawa polskiego.

§35

Eduexpress informuje, że z uwagi na publiczny właściwości sieci Internet, korzystanie z usług przewidzianych niniejszym Regulaminem może wiązać się z ryzykiem.

§36

Eduexpress ma prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany takie nie będą miały wpływu na treść umów zawartych przed opublikowaniem zmian.

§37

Eduexpress i Specjaliści nie udostępniają informacji przekazywanych przez Klienta, w szczególności treści porad, osobom trzecim. Klient nie ma uprawnienia do publicznego udostępniania treści udzielonych mu porad.

Ostatnia aktualizacja 25.06.2024 g. 9:00